bidroom_logo

I Meet Hotel - Amsterdam

I Meet Hotel is an initiative of Bidroom and the latest event took place in Amsterdam at the Heineken Experience. Bidroom and amsterdam&partners announced the cooperation during the event. Through networking, we discovered there were additional questions. To answer these, please see below. Additionally, if you have any other enquires about I Meet Hotel or you would like to send us feedback, please click the feedback form button.

Bidroom FAQ

VRAGEN & ANTWOORDEN

Wat is Bidroom? Bidroom is ’s-werelds eerste hotel booking community. Het is een besloten portal, waar men moet registreren om tarieven te zien en lid moet zijn om te scherpe prijzen te kunnen boeken.

Waarom zou mijn hotel zich moeten aansluiten? Simpel: de kosten zijn vele malen lager. In tegenstelling tot alle andere boekingssites, betaalt het hotel geen commissie aan Bidroom. De hotelier geeft dit voordeel deels aan de boeker, door een korting te geven van minimaal 5%.

Geen commissie, maar wat betaal ik dan wel? De eerste boekingen zijn gratis en pas wanneer een bepaalde omzet drempel wordt bereikt, zal het hotel een vast bedrag betalen bij wijze van lidmaatschap. Dit bedrag heeft een plafond (zie het schema via deze link). Wanneer er extra omzet wordt gegenereerd voor het hotel, worden er geen extra kosten in rekening gebracht.

Bovendien geldt het plafond voor de boekingen gegenereerd in een kalenderjaar. In januari van het volgende jaar start de teller weer op nul.

De korting en de vaste vergoeding opgeteld zijn best hoog! De meeste hotels en ketens geven 5 tot soms wel 15% korting wanneer men rechtstreeks op de eigen website boekt. In ruil moet men daar meestal ook een login aanmaken (om rate parity problemen te voorkomen). Daar zit dus geen verschil. De vaste vergoeding wordt pas berekend wanneer een minimum omzet wordt gebracht. En als dat is bereikt (of wanneer er fors meer omzet wordt geboekt) zal er nooit een extra factuur volgen. Dus naarmate Bidroom meer boekingen brengt zullen de kosten dus telkens lager worden!

Ik wil het liefste boekingen op mijn eigen site. Waarom dan toch Bidroom? Naast het kostenaspect zijn er nog andere voordelen. Allereerst maken we geen reclame met de eigen naam van het hotel, waardoor de kosten in de zoekmachines voor de hotelier in ieder geval niet oplopen. Daarnaast zijn alle data van de gasten/boekers vrij te gebruiken door het hotel. De hotelier kan dus rechtstreeks communiceren met de eigen klant en ook over de upselling omzet hoeft u geen kosten te betalen.

Hoe zit het contract in elkaar? De overeenkomst omvat de wederzijdse rechten en plichten. Duidelijk en eenvoudig opgesteld. Bovendien staat er expliciet in dat het contract elk moment kan worden opgezegd.

Hoe zit het met de rate parity? De pariteit van de prijs is een clausule die geldt voor alle zichtbare tarieven. Doordat men op Bidroom moet registreren en inloggen om de prijzen te zien, wordt een conflict met andere boekingsportals vermeden.

Hoeveel tijd ben ik kwijt met het onboardingsproces? Aansluiten bij Bidroom en het opzetten van de hotelgegevens bent u gemiddeld 7 minuten kwijt.

Is directe connectiviteit mogelijk? Natuurlijk! We zijn compatibel met de meest gebruikte channel managers als Derbysoft, Travelclick, Siteminder, Guestline en Dhisco. Daarnaast kan onze eigen API desgewenst rechtstreeks worden gekoppeld aan uw systeem. Natuurlijk kan ook met een extranet worden gewerkt.

Hoe werkt Bidroom eigenlijk? Wanneer een lid van onze portal een bestemming zoekt, worden op basis van de in te geven filters de resultaten getoond. Onze technologie vergelijkt de tarieven van de hotelier real time met die van de bekende OTA’s. Doordat de hotelier minimaal 5% korting biedt op de prijzen van de OTA’s, zijn de tarieven die men via Bidroom kan boeken altijd goedkoper.

Hoe zit het dan met extra voordeelprogramma’s als Genius? Daarmee krijgt de boeker een extra korting. Het commissie percentage blijft gelijk, waardoor per saldo de marge nog verder onder druk staat. Bij Bidroom kunt u vooraf zelf het kortingspercentage aangeven. Wanneer uw hotel bij Booking.com werkt met Genius, kunt u via het systeem van Bidroom een extra korting bieden aan uw gasten. Doordat u geen commissie betaalt, houdt u meer marge over.

Ik wil mijn goede relatie met andere boekingssites niet op het spel zetten! Omdat wij een besloten community zijn is de propositie geheel anders. Daarnaast zijn er geen rate parity problemen. Ook werft Bidroom haar klanten niet via betaalde zoekmachine advertenties. We vissen dus niet in dezelfde vijver als de grote boekingssites.

Waar komen de boekers vandaan? Bidroom is ruim 40 verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan met partners die een loyale gebruikersbasis hebben. De bekendste zijn Visa Card, Avis Car rental en Cirque du Soleil, met vele miljoenen volgers. Deze gebruikers krijgen tegen gereduceerd tarief, en soms ook gratis, toegang tot de faciliteiten van Bidroom.

Hoe worden de boekingen gegenereerd? Wanneer uw hotel een directe connectie heeft met Bidroom, komen de reserveringen rechtstreeks in uw systeem. In geval van een extranet, zal er een email met de gegevens worden gestuurd, waarbij u als hoteliers 48 uur de tijd heeft de aanvraag te honoreren. Bij weigering zoekt onze customer team naar een geschikt alternatief.

Wat is het voordeel dat ik geniet door de samenwerking met amsterdam&partners? Uw hotel betaalt in de jaren 2020 en 2021 geen lidmaatschapsvergoeding. Ook niet wanneer er fors wordt geboekt. In 2022 gelden nog steeds de tarieven van 2020.

Daarnaast zal rond de zomer de nieuwe white label portal live gaan, waarbij de site geheel in de look & feel van Iamsterdam wordt gebracht. Bezoekers van die site en boekers, genieten de eerste boeking die ze maken gratis. De aangesloten hotels profiteren derhalve direct van het groeiende volume en de klantendata.

Zouden deze gasten niet toch al in mijn hotel hebben geboekt via een OTA? Dat zou kunnen, hoewel de leden van Bidroom specifiek komen via de partners. In het geval dat het alternatief zou zijn dat ze hadden geboekt via een OTA, wordt in ieder geval de commissiekost bespaard.

Hoe kan ik aanmelden? Heel eenvoudig: door te klikken op deze link of door een mailtje te sturen aan alex@bidroom.com

QUESTIONS AND ANSWERS

What is Bidroom? Bidroom is the world’s first hotel booking community. It is a private portal, where you have to register to see rates and be a member to be able to book competitive prices.

Why should my hotel join? Simple: the costs are many times lower. Unlike all other booking sites, the hotel pays no commission to Bidroom. The hotelier gives this advantage partly to the booker, by giving a discount of at least 5%.

No commission, but what do I pay? The first bookings are free and only when a certain turnover threshold is reached, the hotel will pay a fixed amount as a membership. This amount has a ceiling (see the schedule via this link). When additional sales are generated for the hotel, no additional costs will be charged.

In addition, the ceiling applies to bookings generated in a calendar year. The counter will reset to zero in January of the following year.

The discount and the fixed fee added up are quite high! Most hotels and chains give a 5 to 15% discount when you book directly on your own website. In exchange, you usually also have to create a login there (to avoid rate parity problems). So there is no difference. The fixed fee is only calculated when a minimum turnover is brought. And when that has been achieved (or when considerably more turnover is booked), there will never be an extra invoice. So as Bidroom makes more bookings, the costs will always be lower!

I prefer bookings on my own site. Why then Bidroom? In addition to the cost aspect, there are other advantages. First of all, we do not advertise with the hotel’s own name, so that the costs in the search engines for the hotelier do not rise in any case. In addition, all data of the guests / bookers can be used freely by the hotel. The hotelier can therefore communicate directly with his own customer and you do not have to pay any costs about the upselling turnover.

How does the contract work? The agreement includes reciprocal rights and obligations. Clear and simple. Moreover, it explicitly states that the contract can be canceled at any time.

What about the rate parity? The price parity is a clause that applies to all visible rates. Because one has to register and log in to Bidroom to see the prices, a conflict with other booking portals is avoided.

How much time do I spend with the onboarding process? Joining Bidroom and setting up the hotel details takes an average of 7 minutes.

Is direct connectivity possible? Of course! We are compatible with the most commonly used channel managers such as Derbysoft, Travelclick, Siteminder, Guestline and Dhisco. In addition, our own API can, if desired, be directly linked to your system. Of course you can also work with an extranet.

How does Bidroom actually work? When a member of our portal searches for a destination, the results are displayed based on the filters to be entered. Our technology compares the hotelier’s rates in real time with those of the well-known OTAs. Because the hotelier offers at least a 5% discount on the prices of the OTAs, the rates that can be booked through Bidroom are always cheaper.

What about additional benefit programs like Genius? This gives the booker an extra discount. The commission percentage remains the same, which means that on balance the margin is under even more pressure. At Bidroom you can indicate the discount percentage yourself in advance. When your hotel works with Genius at Booking.com, you can offer an extra discount to your guests via the Bidroom system. Because you do not pay a commission, you have more margin.

I don’t want to risk my good relationship with other booking sites! Because we are a closed community, the proposition is completely different. In addition, there are no rate parity problems. Bidroom also does not recruit its customers through paid search engine advertisements. So we don’t fish in the same pond as the big booking sites.

Where do the bookers come from? Bidroom has entered into over 40 different partnerships with partners who have a loyal user base. The best known are Visa Card, Avis Car rental and Cirque du Soleil, with many millions of followers. These users get access to Bidroom’s facilities at a reduced rate, and sometimes for free.

How are the bookings generated? When your hotel has a direct connection to Bidroom, the reservations will come directly into your system. In the case of an extranet, an email will be sent with the information, giving you as hoteliers 48 hours to honor the request. In case of refusal, our customer team will look for a suitable alternative.

What is the advantage that I enjoy through the cooperation with amsterdam&partners? Your hotel does not pay a membership fee in the 2020s and 2021. Not even when there is a substantial booking. The rates of 2020 will still apply in 2022.

In addition, the new white label portal will go live around the summer, bringing the site completely into the look & feel of Iamsterdam. Visitors to that site and bookers enjoy the first booking they make for free. The affiliated hotels therefore benefit directly from the growing volume and customer data.

Wouldn’t these guests have already booked into my hotel through an OTA? That is possible, although the members of Bidroom come specifically through the partners. In case the alternative would have been booked through an OTA, the commission cost will in any case be saved.

How can I register? Very simple: by clicking on this link or by sending an email to alex@bidroom.com

Translate »